تعرفه آگهی ها

تعرفه ها بر حسب تومان می باشند.
 
یک ماه
دو ماه
سه ماه
شش ماه
 
معمولی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
لینک دار
4,000
6,000
8,000
10,000
 
تک ستاره
6,000
8,000
10,000
12,000
 
دو ستاره
8,000
10,000
12,000
14,000
 
سه ستاره
10,000
12,000
14,000
16,000
 
چهار ستاره
12,000
14,000
16,000
18,000
 
پنج ستاره
14,000
16,000
18,000
20,000
 
شش ستاره
16,000
18,000
20,000
22,000
 
هفت ستاره
18,000
20,000
22,000
24,000
 
 
برای هر کاربر امکان ثبت 4 آگهی رایگان وجود دارد.